ul. Ludzmierska 30
34-400 Nowy Targ
tel. (+48) 535 195 477
721 094 585
e-mail: parzynicka@gmail.com

Kontakt

Parzynicka
Stroje Regionalne
Halina Szczęch


SKLEP
34-400 Nowy Targ

ul. Ludźmierska 29


Tel: +48 535 195 477
+48 721 094  585

e-mail: parzynicka@gmail.com

Zapraszamy!ZOBACZ NA MAPIE
NASZĄ LOKALIZACJĘ -->

Formularz kontaktowy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Halina Szczęch prowadząca działalność gospodarczą pn. ,, Parzynicka Stroje Regionalne „ z siedzibą, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Pani/Pan mogą kontaktować się bezpośrednio z właścicielem firmy w siedzibie firmy, telefonicznie pod nr 721094585 lub e-mail: parzynicka@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w związku z zapytaniami dotyczącymi nabycia oferowanych towarów, usług, a także składanych zamówień na oferowane towary, usługi poprzez stronę www.parzynicka.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody.  Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji w związku ze składanymi zapytaniami czy realizowanymi zamówieniami.
 5. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


MAPKA