ul. Ludzmierska 30
34-400 Nowy Targ
tel. (+48) 535 195 477
721 094 585
e-mail: parzynicka@gmail.com

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Halina Żółtek Stroje Regionalne "Parzynicka"

Niniejszy regulamin sklepu obowiązuje od dnia 15 listopada 2019 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.parzynicka.pl jest prowadzony przez Halinę Żółtek prowadzącą działalność gospodarczą pn. Halina Żółtek Stroje Regionalne ,,Parzynicka” z siedzibą przy ulicy Ludźmierskiej 29, 34-400 Nowy Targ, NIP:7352702101, REGON:363113912 zwaną w dalszej części regulaminu ,,sprzedawcą” lub ,,sklep internetowy”.

2.Poniżej aktualne dane kontaktowe:

1) adres pocztowy firmy : Halina Żółtek Stroje Regionalne ,,Parzynicka”, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ,

2) adres poczty elektronicznej firmy :parzynicka@gmail.com

3) numery telefonów : +48 535 195 477, +48 721 094  585

Powyższe dane zamieszczone są także na stronie internetowej sklepu pod adresem www.parzynicka.pl w zakładce kontakt.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów oraz zasady wykonywania tych umów i składania reklamacji.

4. Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego obowiązującego regulaminu sklepu.

5. Klient korzystający ze sklepu internetowego powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową, która umożliwi klientowi odczytanie treści i oferty sklepu znajdującej się na stronie www.parzynicka.pl jak i konfigurację ustawień w przeglądarce odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies.

 

§ 2 Składanie zamówień przez sklep internetowy

1. Informacje o towarach/produktach prezentowane na stronie sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.

2. Klient może dokonać zakupu towaru, który znajduje się w asortymencie sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Klient może złożyć zmówienie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową sklepu internetowego (poprzez formularz zamówienia lub e-mail). Ponadto zamówienia można dokonać telefonicznie w godzinach otwarcia sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od godz. 9 do 13.

3. Klient zainteresowany nabyciem asortymentu oferowanego przez sklep winien każdorazowo złożyć zapytanie o aktualną dostępność oferowanego asortymentu na stronie internetowej i o jego cenę. Następnie klient otrzyma od sklepu internetowego wiadomość zwrotną z informacją o dostępności asortymentu jak i cenie wraz z regulaminem sklepu. W przypadku zamówień telefonicznych klient zostanie poproszony o podanie adresu e-mail celem przesłania regulaminu i potwierdzenia zawarcia umowy.

4.Dodatkowo klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę o tym czy zamawiany asortyment jest aktualnie dostępny (sprzedawany jako asortyment standardowy) czy zamówienie będzie realizowane według specyfikacji konsumenta (sprzedawany jako asortyment niestandardowy). Zamówiony asortyment który będzie realizowany przez sprzedawcę według specyfikacji konsumenta nie podlega zwrotowi. W takim przypadku klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.) oraz § 4 ust 7 pkt 2) niniejszego regulaminu.

5.Po otrzymaniu wiadomości od sklepu internetowego w zakresie dostępności asortymentu jak i cenie klient potwierdza ostatecznie zamówienie na wybrany asortyment wraz z oświadczeniem, że klient akceptuje warunki umowy i regulaminu sklepu.

6. Złożenie przez klienta zamówienia poprzez sklep internetowy jest równoznaczne z tym iż klient zaakceptował warunki zamówienia i zapoznał się z regulaminem sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego jest także dostępny w widocznym miejscu w odrębnej zakładce na stronie www.parzynicka.pl.

7. Klient dokonując zamówienia wybranego asortymentu celem zrealizowania zamówienia podaje następujące dane: 1) imię i nazwisko oraz adres klienta, 2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) klienta; 3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres klienta.

 

§ 3 Płatność, realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny towaru oraz kosztów dostarczenia towaru:

1) gotówką – zapłata powinna nastąpić przy odbiorze w dniu doręczenia przesyłki tzw. wysyłka i zapłata za pobraniem
2)przelew bankowy na konto bankowe sprzedawcy – zapłata powinna nastąpić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

2.Wszystkie ceny Towarów w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek w odpowiedniej stawce.

3.W przypadku wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi ona zostać podpisana przez odbiorcę. Klient winien poinformować sprzedawcę czy za zakupiony towar powinna zostać wystawiona faktura. W razie braku informacji co do wystawienia faktury sprzedawca wystawia rachunek/paragon, który jest dostarczany klientowi wraz z zamówieniem. Klient wyraża zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktur , rachunków wystawianych w związku ze złożonym zamówieniem (e-faktura).

4.Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji gdy klient chciałby aby sprzedawca dokonał wysyłki zagranicznej winien podczas składania zamówienia poinformować o tym sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje wówczas klienta czy możliwe będzie dokonanie wysyłki zagranicznej do wskazanego miejsca.

5. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

6.Koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi klient (kupujący), niezależnie od wartości zamówienia. Koszty wysyłki określa odrębny cennik kosztów wysyłki zamieszczony na stronie internetowej www.parzynicka.pl w zakładce Dostawa. Dodatkowo klient jest informowany o kosztach wysyłki (sposobie - firma kurierska) przez sklep internetowy podczas składania zamówienia na podany adres e-mail.

8. Termin realizacji umowy sprzedaży w przypadku asortymentu dostępnego wynosi od 1 do 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.Termin realizacji umowy sprzedaży w przypadku asortymentu nabywanego według specyfikacji konsumenta jest określany każdorazowo przez sprzedawcę w wiadomości e-mail.

10. W przypadku nieobecności klienta pod adresem wskazanym przez niego do doręczenia zamówienia dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony asortyment, który może zostać ponownie przesłany do klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby sklepu lub drogą elektroniczną (e-mail). Przesyłkę ze zwracanym towarem należy opisać jako ,, zwrot”.

2.W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U z 2019 poz. 134 ze zm.) jako załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4.Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot następuje na podany przez klienta numer rachunku bankowego.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 1.W ramach ustawowo przysługującej rękojmi klient może :żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2.  Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:parzynicka@gmail.com lub na pisemnie do siedziby sprzedającego ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji , wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

4.Konsument powinien w ramach reklamacji z tytułu gwarancji na koszt Sprzedawcy, dostarczyć do jego siedziby wadliwą rzecz w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie zasadności zgłoszonego żądania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. Naprawiony produkt odsyłany jest do konsumenta na koszt sprzedawcy.

 

§ 6 Dane osobowe i prywatność

1.Administratorem danych osobowych jest Halina Żółtek prowadząca działalność gospodarczą pn. ,, Parzynicka Stroje Regionalne „ z siedzibą, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29.

2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych klienci mogą kontaktować się bezpośrednio z właścicielem firmy w siedzibie firmy, telefonicznie pod nr 721094585lub e-mail: parzynicka@gmail.com

3. Dane osobowe klientów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w związku z zapytaniami dotyczącymi nabycia oferowanych towarów, usług, a także składanych zamówień na oferowane towary, usługi poprzez stronę www.parzynicka.pl.

4. Dane osobowe klientów nie będą udostępniane innym podmiotom bez ich zgody.  Dane klientów będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji w związku ze składanymi zapytaniami czy realizowanymi zamówieniami.

5. Klient posiada :

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 7 Postanowienia końcowe regulaminu

1.Wszytskie umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2.Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

3.W przypadku dokonania zmiany niniejszego regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem sklepu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez klienta.

4.W przypadku wystąpienia sporu i konieczności skierowania sprawy na drogę sądową Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Sąd siedziby sprzedającego.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.